px

Management Team

Shahid Najam

Dr. Ejaz Sandhu

Awais Khalid

Kainat Shakil

Rana M. Jahanzaib Khan

Samra Naz