px

Board of Directors

Shahid Javed Burki

Shahid Najam

Dr. Parvez Hassan

Salim Ghauri

Nasreen Kasuri

Iftekhar Ahmed Chowdary

Khalid Sherdil

Shahid Kardar